Zoeken

Home  /  Leven  /  Werken en ondernemen  /  Taxivervoer  /  Bestuurderspas Taxivervoer

Bestuurderspas Taxivervoer

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle taxi- en VVB-chauffeurs in het bezit zijn van een bestuurderspas. Deze kan sedert 1 januari 2020 aangevraagd worden via Centaurus. 
De bestuurderspas is 5 jaar geldig.
De aanvrager dient – na online aanvraag bestuurderspas – het gemeentebestuur op de hoogte te brengen dat een aanvraag werd gedaan via Centaurus via economie@ardooie.be of 051/74 03 51.
 

Voorwaarden aanvrager 

  • Minstens 2 jaar over een rijbewijs categorie B beschikken, inclusief geldige medische keuring
  • Een kopie van uw identiteitskaart Een uittreksel uit het strafregister model 596.1 – 28, dat minder dan 3 maanden oud is.
  • Een bewijs dat u beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 (of niveau A2 indien B1 nog niet werd behaald) van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiertoe volstaat het resultaat van een taaltest of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs
  • Als u ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat u beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren

Opmerkingen

  • De bestuurder dient de bestuurderspas op te halen ten laatste drie maanden na de toekenning ervan, op straffe van verval van de bestuurderspas.
  • Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt of uitvoert, dient op elk moment in het bezit te zijn van een bestuurderspas.
  • De pas is persoonlijk en onoverdraagbaar. De bestuurder in het bezit van een bestuurderspas is verplicht te melden, via een beveiligde zending (aangetekende brief, of e-mail met ontvangstmelding)
  • Jaarlijks, binnen de 3 maanden na de verjaardag van de bestuurderspas, bezorgt elke bestuurder uit eigen beweging aan de administratieve diensten van de gemeente waar de vergunning werd afgeleverd, door middel van een beveiligde zending een uittreksel uit het strafregister, model 596.1 - 28, dat minder dan drie maanden oud is
  • Adreswijzigingen of gerechtelijke vonnissen moeten meteen gemeld worden

Bedrag

De bestuurderspas kost € 20. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Wetgeving

Het taxidecreet en het uitvoeringsbesluit kan men terugvinden op Vlaanderen.be.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken