Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Publicaties & Bekendmakingen  /  Gemeente  /  Klachten over het gemeentebestuur

Klachten over het gemeentebestuur

Hebt u een klacht over de werking van uw gemeentebestuur?

Misschien bent u niet tevreden over de werking van uw gemeentebestuur, de burgemeester of een schepen, bijvoorbeeld over:

onregelmatigheden bij gemeenteraadsvergaderingen
klachten over onverenigbaarheden van gemeenteraadsleden, schepenen
klachten over financiële beslissingen van de gemeente of het OCMW
klachten over personeelsbeslissingen van de gemeente of het OCMW.

In de eerste plaats kunt u contact opnemen met uw gemeentebestuur om uw klacht te formuleren:

U kunt terecht bij de Algemeen Directeur van uw gemeente.
U kunt ook een officiële brief met uw klacht richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Als u geen antwoord krijgt of als u niet tevreden bent met het antwoord van de gemeente, dan kunt u een klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur via de "Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht”.

Hebt u een klacht over de administratieve diensten van de gemeente?

Als u niet tevreden bent over de werking van de gemeentelijke diensten, dan kunt u uw klacht richten tot de Algemeen Directeur van uw gemeente of mailen naar info@ardooie.be.

Als u geen antwoord krijgt of als u niet tevreden bent met het antwoord van de klachtenbehandelaar, dan kunt u een officiële brief met uw klacht richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.
 

Participatiereglement

Het participatiereglement kan men hier terugvinden.

Beheer van wegen

Gemeenten zijn bevoegd voor het beheer van gemeentewegen op hun eigen grondgebied. Voor klachten kunt u zich richten tot de Algemeen Directeur van uw gemeente of mailen naar info@ardooie.be.

Voor gewestwegen is het gemeentebestuur niet bevoegd. Als u klachten hebt over gewestwegen, dan kunt u terecht bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Wegen en Verkeer.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken