PFAS-vervuiling


Op het oefenterrein van de brandweer in de Koning Albertstraat werd in het verleden PFAS-houdend blusschuim gebruikt. PFAS zijn chemische stoffen die u via voeding en grondwater kan opnemen en die bij langdurige blootstelling mogelijk schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid. 
 
Op basis van een verkennend bodemonderzoek adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, om de eventuele bloostelling aan deze stoffen te verminderen. De voorzorgsmaatregelen zijn afhankelijk van de afstand tot het brandblusoefenterrein.
 
Let wel: nog niet alle wetenschappelijke kennis is aanwezig. Onderstaande voorwaarden gaan uit van het slechtste scenario en gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS-bodem- of grondwaterverontreiniging na verder onderzoek en metingen in opdracht van OVAM. 

Uw woning ligt in de zone van 100 meter rondom de site:
 • Kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromitteerde personen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of zwanger willen worden, krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren.
 • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee.
 • Eet geen eieren van uw eigen kippen.
 • Drink geen grondwater als drinkwater.
 • Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen.
 • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
 • Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk.
 • Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in uw tuin. Breng het groen naar het groenafval in het containerpark.
 • Binnen de perimeter horen eieren van eigen kippen voorlopig thuis in de huisvuilzak. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het gft-afval.
 • Was uw handen, zeker voor de maaltijd

Uw woning ligt in de zone van 100 tot 500 meter rondom de site:
 • Drink geen grondwater uit grondwaterputten en gebruik grondwater ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken. 
 • Gebruik grondwater niet om uw moestuin te bevochtigen of zwembad(jes) te vullen. Regenwater uit een regenwaterput kan hiervoor wel gebruikt worden. 
 • Gebruik grondwater enkel voor andere dingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en planten water geven. 
 • Verder onderzoek
De perimeter vindt u hier. De bewoners van de betrokken perimeters werden via een bewonersbrief op de hoogte gebracht.

Over PFAS
Poly- en perfluoralkylstoffen, afgekort PFAS, is een verzamelnaam voor een grote groep van om en bij de 6000 organische verbindingen. PFAS zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen maar die door de mens zijn gemaakt. Ze hebben zowel water-, vuil- als vetafstotende eigenschappen. Omwille van deze eigenschappen worden perfluorverbindingen in vele industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt zoals, brandblusschuim, anti-aanbaklagen in kookgerei, waterafstotend textiel, behandeld papier en sommige cosmetica en huishoudproducten. Ze zijn echter niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar. 
Blootstelling
Ze komen in het lichaam terecht via voeding en het inslikken van stof, en in mindere mate door ze in te ademen of via de huid. Doordat ze maar traag afbreken, kunnen ze zich bij herhaaldelijke inname opstapelen in het lichaam. 
Gezondheid
Van sommige PFAS (zoals PFOS en PFOA) is bekend dat ze schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mensen. Bij blootstelling aan PFAS treden er geen acute gezondheidseffecten op. Maar het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Langdurige en herhaalde blootstelling kan zo leiden tot oplopende hoeveelheden PFAS in de mens en dat kan op lange termijn tot gezondheidseffecten leiden. Daarom is het aangewezen om blootstelling te vermijden waar het kan.
Volgens de huidige stand van het onderzoek zijn de voornaamste mogelijke schadelijke effecten:
 • Vermindering van het immuunsysteem en dat is bij kinderen het meest gevoelig. Dit is volgens de laatste studies het meest gevoelige gezondheidseffect. Dit wil niet direct zeggen dat ze sneller en vaker ziek worden.  
 • Kleine vermindering van het geboortegewicht 
 • Verhoogde cholesterolgehalten 
 • Verstoring van de leverwerking
 • Verstoring van de hormonenbalans
Er is geen behandeling mogelijk om PFAS uit het lichaam te verwijderen. Alleen door blootstelling zoveel mogelijk te beperken, zal de hoeveelheid PFAS in het lichaam langzaam afnemen.


 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory