Zoeken

Home  /  Wonen  /  Mobiliteit, wegen en infrastructuur  /  Wegen  /  Hou het voetpad net en sneeuwvrij

Hou het voetpad net en sneeuwvrij

Als inwoner of eigenaar staat men zelf in voor het proper houden van het voetpad.
Zo moet het voetpad onkruidvrij zijn en moeten overhangende takken die hinderlijk zijn voor de voetganger worden verwijderd. Tijdens de winterperiode moet het voetpad sneeuwvrij worden gehouden.

Verschillende artikels handelen daarover in het algemeen politiereglement:

Art. 3.5.1.1.2:
Geen enkele tak van bomen of planten groeiend op een onroerend goed mag de openbare
weg innemen zodat:

  • deze hangt op minder dan 4,5 meter van de grond boven de rijbaan
  • deze hangt op minder dan 2,5 meter van de grond boven de gelijkgrondse berm,  verhoogde berm of voetpad en fietspad
De hagen langs de openbare weg moeten zodanig ingekort worden dat zij niet over de openbare weg, in het bijzonder het voetpad hangen.

Art. 4.1.2.1.1:
De voetpaden en bermen voor al dan niet bewoonde gebouwen dienen te worden
onderhouden en proper te worden gehouden. Deze verplichtingen berusten in volgorde:
  1. voor bewoonde gebouwen: op de bewoner en bij diens tekortkoming de eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw;
  2.  voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen en bij diens tekortkoming de eigenaar, de mede eigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen;
  3. voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een reëel recht op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders;
  4. voor flatgebouwen, op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks onderhoud ervan of deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke hiervan of indien deze persoon in gebreke blijft rust de verplichting op de bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de straatkant wonen. Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op de bewoners van de eerste verdieping, enzovoort.

Deze verplichtingen omvatten onder andere:
  • de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing (verbod op gebruik van pesticiden), bladeren, zwerfvuil, vervuilende producten of materialen van de voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen,
  • het zuiver houden van de rioolrooster, afvoergoten en greppels om een vrije afvoer van regenwater te verzekeren.
    Het is verboden om vuilnis in de straatgoten te vegen.
Art. 3.5.3.0.3:
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken
dat voor het onroerend goed dat zij bewonen of waarvan zijn eigenaar van zijn, er voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt vrijgemaakt. Zij dienen het nodige te doen om gladheid te vermijden en dienen de daar gelegen hydranten bereikbaar te maken.

Art. 3.5.3.0.4:
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de fietsers en voetgangers niet hinderen. Rioolmonden en rioolgoten moeten vrij blijven.

Art. 3.5.3.0.5:
Het strooien van zand of andere producten met het oog op het doen smelten van sneeuw of ijs op de treden van buitentrappen, op trottoirs of op de openbare weg, ontheft de personen die daartoe overgaan niet van hun verplichting tot onderhoud van trottoirs. Bij bestrijding van sneeuw en ijs moet wanneer geopteerd wordt voor het gebruik van zouten, strooizout gebruikt worden.

Polenplein 15
8850 Ardooie

Tel 051 74 03 54 - 051 74 03 64
td@ardooie.be

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  13u30-17u00
di 09u00-12u00  gesloten
wo 09u00-12u00  13u30-17u00
do 09u00-12u00  gesloten
vr 09u00-12u00  13u30-17u00
za gesloten gesloten
zo gesloten gesloten

Medewerkers

Charlotte Vanhecke
Hoofd technische dienst
 T 051 74 03 54

Chris Schoonbaert
Medewerker technische dienst

T 051 74 03 64
Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken